Avis legal

Tractament informàtic de les dades personals.

El llogater autoritza el tractament automatitzat de les dades personals que es recullin en aquest contracte i que siguin necessàries per a la prestació del servei pactat i per a l’oferta i la contractació d’altres productes i serveis del llogador. Es posa en coneixement del llogater el dret d’accedir, rectificar, i, si escau, cancel·lar les seves dades personals enviant una petició per escrit a l’empresa llogadora. A més a més, el llogater dona el consentiment perquè el llogador pugui cedir les seves dades a empreses del seu grup, o a altres amb què el llogador tanqui acords de col·laboració per prestar un servei millor de lloguer de vehicles, domiciliades a Espanya o a l’estranger —sempre que es respecti la legislació espanyola sobre protecció de dades de caràcter personal—.