Condicions generals

CONDICIONS GENERALS DEL LLOGUER

L’empresa Jaima Arenal, SL (BLAURENT) (d’ara endavant, «el llogador») lloga a la/les persona/es identificada/es al contracte com a conductor/es (d’ara endavant, «el llogater») el vehicle esmentat al contracte (d’ara endavant, «el vehicle») d’acord amb les clàusules i condicions que s’hi estipulen, i en relació amb la tarifa general vigent (el llogater en pot obtenir una còpia a l’oficina de lloguer) i el preu que s’ha pactat al contracte de lloguer, en funció de la tarifa triada.

ARTICLES

ÚS DEL VEHICLE.

1 El llogater es compromet a emprar i conduir el vehicle només a Mallorca i d’acord amb les normes de conducció i circulació. Està expressament prohibit:

  • A - Transportar de manera remunerada passatgers, o més passatgers dels que autoritza el permís de circulació.
  • B - Empènyer o remolcar qualsevol vehicle o objecte, participar en competicions, siguin oficials o no, i fer proves de resistència de materials, accessoris o productes per a automòbils.
  • C - Conduir el vehicle de manera negligent o temerària, o sota els efectes de l’alcohol, les drogues o qualsevol tipus d’estupefaent.
  • D - Transportar mercaderies que infringeixin la llei i en un pes, una quantitat o un volum que superin el que preveu el permís de circulació, així com mercaderies inflamables o perilloses i productes tòxics, nocius o radioactius.
  • E - Transportar animals vius (tret de mascotes, sempre que es disposi de l’autorització prèvia del llogador). F - Fumar a l’interior del vehicle.

2 Només poden conduir el vehicle les persones que el llogador identifiqui i accepti al contracte de lloguer segons el grup a què pertanyi el vehicle. A més, ha de fer com a mínim tres anys que els conductors tenen carnet de conduir.

3 El llogater té expressament prohibit cedir, llogar, hipotecar, pignorar, vendre o donar en garantia de qualsevol manera el vehicle, el contracte de lloguer, les claus, la documentació i l’equipament (íntegrament o parcial).

4 Si el llogater incompleix les condicions d’aquest contracte, el llogador el pot rescindir i recuperar el vehicle. A més, pot facturar i cobrar les quantitats corresponents a la reparació dels danys que s’hagin causat.

LLIURAMENT

El cotxe es lliura al Meeting Point, ubicat a la quarta planta del pàrquing de l’aeroport. També es pot lliurar i recollir el cotxe a la nostra oficina, ubicada a la Platja de Palma.

TERMINI I PREU DE LLOGUER

Cotxes a l’aeroport, mínim de tres dies. La duració i el preu del lloguer es pacten al contracte. A partir de les 22 h es fa un recàrrec de 20 €. El preu del lloguer inclou l’assegurança obligatòria d’automòbil i la de responsabilitat civil, a banda dels impostos. Aquest preu no inclou les exempcions opcionals de pagament de franquícia segons el tipus de vehicle.

QUILOMETRATGE

Il·limitat.

COMBUSTIBLE

El cotxe es lliura amb el dipòsit ple, i també s’ha de restituir ple. Si es posa un combustible inadequat, les despeses ocasionades són a càrrec del llogater.

TIQUET APARCAMENT AEROPORT

El tiquet de sortida del pàrquing de l’aeroport és a càrrec del client, fins a un màxim de 10 €.

MULTES

Qualsevol multa per infracció és a càrrec del llogater.

CLAUS

Si s’extravien o es malmeten les claus, el llogater ha de pagar les despeses de reposició, de vora 300 €.

ASSEGURANÇA DE L’AUTOMÒBIL

L’assegurança concertada pel llogador cobreix el llogater i els conductors autoritzats en aquest contracte contra la responsabilitat civil (danys a tercers) per valor de cinquanta milions d’euros (50 000 000 €). No es consideren tercers als efectes de l’assegurança els cònjuges, ascendents, descendents o germans del llogater o el conductor autoritzat, ni tampoc els seus socis o les persones que hi tinguin una relació professional o de dependència. Queden exclosos expressament de la garantia d’assegurança la pèrdua, el robatori o els danys causats als béns transportats amb el vehicle llogat o a les claus del vehicle. La responsabilitat del llogater respecte dels danys causats al vehicle està coberta totalment en els supòsits de robatori i incendi, sempre que es denunciï el fet a l’autoritat competent i s’hi col·labori totalment. L’assegurança no cobreix en cap cas els accidents i danys causats per conduir sota els efectes de l’alcohol, les drogues, els medicaments o qualsevol altra substància que minvi la capacitat per conduir. Tampoc quan el conductor no estigui autoritzat per conduir el vehicle llogat o, si ho està, quan el sinistre es produeixi per culpa de l’incompliment del contracte o de les normes bàsiques de circulació. En cas d’accident, el client no té dret a la substitució del vehicle.

ASSEGURANCES OPCIONALS

1. AaF (Assegurança amb Franquícia)

L’AaF eximeix parcialment el client de la responsabilitat econòmica i civil pels danys causats al vehicle en cas d’accident de circulació. S’exclouen els causats per actes de vandalisme. En aquests casos, el client només és responsable d’una quantitat mínima, denominada franquícia, que es fixa expressament al contracte. Fins a arribar a aquesta xifra, el llogater es fa càrrec dels costos o les pèrdues que no cobreixi l’AaF. No s’inclouen els danys que una sentència judicial atribueixi a la conducta negligent del client, ni tampoc quan es vulnerin greument les normes de trànsit. Quan el client lloga el cotxe amb franquícia, es fa un peritatge del vehicle.

2. AsF (Assegurança sense Franquícia)

Són d’aplicació les mateixes condicions que amb l’Assegurança amb Franquícia, si bé, en aquest cas, el llogater queda exempt de pagar quantitats al seu càrrec (franquícia).

3. AR (Assegurança contra Robatoris)

L’AR és un servei opcional contractat directament pel llogador que, en ésser contractat, eximeix el llogater de la responsabilitat per robatori parcial o total del vehicle. No es cobreixen en cap cas els danys i les pèrdues d’objectes personals que es transportin al vehicle.

MANTENIMENT I REPARACIONS

El llogador assumeix els costos relatius al desgast mecànic derivat de l’ús normal del vehicle.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

Aquest contracte es regeix per la llei d’Espanya.

 

TRACTAMENT INFORMÀTIC DE LES DADES PERSONALS

El llogater autoritza el tractament automatitzat de les dades personals que es recullin en aquest contracte i que siguin necessàries per a la prestació del servei pactat i per a l’oferta i la contractació d’altres productes i serveis del llogador. Es posa en coneixement del llogater el dret d’accedir, rectificar, i, si escau, cancel·lar les seves dades personals enviant una petició per escrit a l’empresa llogadora. A més a més, el llogater dona el consentiment perquè el llogador pugui cedir les seves dades a empreses del seu grup, o a altres amb què el llogador tanqui acords de col·laboració per prestar un servei millor de lloguer de vehicles, domiciliades a Espanya o a l’estranger —sempre que es respecti la legislació espanyola sobre protecció de dades de caràcter personal—.

 

LA INFORMACIÓ I ELS PREUS QUE FIGUREN EN AQUESTA PÀGINA WEB ES PODEN CANVIAR SENSE PREVI AVÍS.


UN COP FETA LA RESERVA, HEU D’ESPERAR LA NOSTRA CONFIRMACIÓ.
TOTS ELS PREUS INCLOUEN IMPOSTOS.

SI TENIU QUALSEVOL DUBTE O US CAL MÉS INFORMACIÓ, PODEU CONTACTAR AMB NOSALTRES A TRAVÉS DEL CORREU ELECTRÒNIC A L’ADREÇA blaurent@blaurent.comO PER TELÈFON:

Tel. - (0034) 971 74 36 20 i (0034) 971 7455 71.

 

 

CONDICIONS CLARES I CONCISES
KILOMETRATGE IL·LIMITAT
NO FEM NEGOCI AMB EL COMBUSTIBLE
NO FEU CUES
NO SOM INTERMEDIARIS
PREU FINAL SENSE SORPRESES
SEGON CONDUCTOR GRATUÏT
SENSE RECÀRRECS PER PAGAR AMB TARGETA

Blaurent C/ Llaüt, 22 · 07610 · Platja de Palma · MallorcaTel.: (+34) 971 743 620 | Fax.: (+34) 971 745 571 | Blaurent@Blaurent.Com

BLAURENT NIF: B07872849 . REGISTRO MERCANTIL: TOMO 1531, LIBRO 0, FOLIO 125, SECCIÓN 8, HOJA PM-28503.